Algemene voorwaarden

Acupunctuur Maria José is aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong.

Acupunctuur Maria José is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Acupunctuur Maria José houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
Volgens de AVG is Acupunctuur Maria José verplicht uw privacy te waarborgen hiervoor werk ik met de toestemmingsverklaring gegevensverwerking.

Acupunctuur Maria José werkt met een behandelovereenkomst.

Hierin staan afspraken die we samen nastreven voor een goede behandeling.

Door het maken van een afspraak en het ondergaan van een behandeling, gaat u akkoord met zowel de toestemmingsverklaring gegevensverwerking als de behandelovereenkomst.

Persoonlijke hygiëne heeft binnen onze praktijk een hoge prioriteit. Acupunctuur Maria José verwacht van u als cliënt dat u hier eveneens zorg voor draagt.

Acupunctuur Maria José behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken.

Eventueel medicijngebruik, zwangerschap of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dient u tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is.

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan de therapeut van Acupunctuur Maria José u vragen, met haar te overleggen of onze behandeling gedurende de lopende behandelperiode toegepast mag worden.

Acupunctuur Maria José is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.

Betalingen worden direct na de behandeling voldaan via pinbetaling.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Voor een te laat geannuleerde of een niet nagekomen afspraak brengt Acupunctuur Maria José het gehele consult in rekening.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Als service ontvangt u van ons een email als afspraakherinnering, mits u uw e-mailadres heeft afgegeven. Als de email, ongeacht de reden, niet verstuurd kan worden of niet ontvangen blijkt, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat u te laat verschijnt in korting worden gebracht op uw behandeltijd.

Acupunctuur Maria José is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Behandelingsovereenkomst Acupunctuur Maria José
Behandelaar Maria José Tammer-Clements (hieronder genoemd als de therapeut)

Ondergetekende verklaart het volgende te hebben gelezen:

 • De therapeut is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Daarnaast is de therapeut verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De therapeut houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage dan wel vernietiging van het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek al de relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • Persoonlijke hygiëne heeft binnen onze praktijk hoge prioriteit. Acupunctuur Maria José verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient u tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan de behandelaar u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling van Praktijk Koers gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Acupunctuur Maria José is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals op de website vermeldt staat.
 • Betalingen dienen direct in de praktijk voldaan te worden .Contant of via pinbetaling.
 • Een afspraak dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Voor een te laat geannuleerde of een niet nagekomen afspraak brengt Acupunctuur Maria José het gehele consult in rekening
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Als service ontvangt u van ons een email als afspraakherinnering, mits u uw e-mailadres hebt afgegeven. Als de email, ongeacht de reden, niet verstuurd kan worden of niet ontvangen blijkt,  bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat u te laat verschijnt in korting worden gebracht op uw behandeltijd..
 • De therapie betreft behandeling vanuit de complementaire zorg. De therapeut is geen arts en dient niet als zodanig te worden geraadpleegd. Bij twijfel over klachten of voor een medische diagnose dient de cliënt zijn/haar arts te raadplegen.
 • De cliënt geeft door ondertekening van dit document toestemming aan de therapeut om, indien nodig geacht, contact op te nemen met de huisarts.

Toestemmingsverklaring Gegevensverwerking

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, moet Acupunctuur Maria José aan cliënten verantwoorden welke gegevens worden vastgelegd, en wie toegang heeft tot de gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens worden genoteerd en opgeslagen en vervolgens zoals de WGBO voorschrijft voor 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). In een uiterste noodsituatie zal een vertrouwenspersoon van Acupunctuur Maria José in kunnen loggen in het systeem. Dit om, indien nodig, contact met u op te nemen. Deze vertrouwenspersoon zal enkel uw contactgegevens raadplegen.

De volgende gegevens zullen genoteerd worden:

ALGEMENE GEGEVENS

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts

ANAMNESE GEGEVENS

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en holistisch te kunnen werken zal de therapeut bij cliënten een anamnese afnemen. De volgende gegevens zullen dan gevraagd, genoteerd en bewaard worden:

 • Chronische aandoeningen /Operaties/Ongelukken/Ziektebeelden uit verleden/Evt. zwangerschappen/ bevallingen
 • Life events/trauma
 • Medicatie/Supplementen
 • Familie/gezins-thuis situatie/Werk/Sport/Hobby
 • Diverse vragen welke voor een TCM therapeut een totaalbeeld kunnen vormen voor het stellen van een juiste diagnose.

INZAGE EN GEGEVENS DELEN EN OPVRAGEN

 • De therapeut geeft de cliënt op diens verzoek inzage in het dossier en desgevraagd wordt de cliënt een afschrift verstrekt.
 • Alleen op verzoek en in overleg met de betrokken cliënt zullen gegevens gedeeld worden, hiervoor is schriftelijk toestemming van de betreffende cliënt noodzakelijk.
 • Enkel wanneer wettelijk noodzakelijk, kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
 • In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist.

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké